Lees hier het rapport van februari 2016

 

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV, Nummer 5, oktober 2015 

Eerlijk gezegd is er even geaarzeld over de publicatie van deze nieuwsbrief. Het gaat er tenslotte om of er iets te melden is maar omdat regelmaat in de berichtgeving ook belangrijk is, werd besloten om opnieuw een nieuwsbrief te laten verschijnen. Tenslotte is het ook prettig te weten dat gestaag wordt doorgewerkt aan uitwerking van de plannen om verregaand samen te gaan werken. Velen van u zien daar immers helemaal niets van en zijn voor berichtgeving o.a. op deze nieuwsbrief aangewezen.

Steeds meer komt de nadruk op samen te liggen. Het wordt steeds duidelijker dat we de handen ineen moeten slaan en eerlijk gezegd doen we nu al steeds meer dingen samen. Met vereende krachten wordt gewerkt aan wat nu NK Vogel 2016 in Apeldoorn heet. Als blijk van vereende krachten is een geheel nieuw logo ontworpen voor dit evenement. Over de uitvoering was snel overeenstemming bereikt. Bedenker en ontwerpen schoten meteen in de roos!

Steeds worden allerlei verschillen in de werkwijze van beide bonden geconstateerd. Geen probleem als je maar nadenkt over wat het beste is voor de toekomst. Wat werkt het best? Voorbeeld daarvan is de inschrijving voor Apeldoorn. Voor ANBvV-leden is digitale inschrijving in de meeste gevallen nieuw. Het risico van niet goed gaan is dan groot. Dus werd een aparte aanpak opgezet om de risicofactor kleiner te maken. Er is zelfs een proefinschrijving opgezet nadat daarvoor al administratief en qua software een hele berg werk is verzet. Met proefinschrijven kan hopelijk de vrees voor digitaal inschrijven worden verkleind. En zie, maar liefst 210 proefinschrijvers lieten van zich horen een ongekend groot aantal waar wij eigenlijk niet op hadden gerekend. Samen schreven ze 5364 vogels verdeeld over enkelingen, stellen en stammen. Dat alles rechtvaardigt de verwachting dat het bij de echte inschrijving wel goed zal gaan. En voor wie het even niet meer weet, is er altijd nog de helpdesk. Aarzel niet om die te raadplegen. De mensen daar helpen u graag!

Inmiddels hebben we ook een bijeenkomst achter de rug met de speciaalclubs van de Algemene Bond in Bennekom met daarbij de bestuurders van de Vereniging van Speciaal Clubs (VSC) van de NBvV. Een bijeenkomst met een grote opkomst die vooral bedoeld was om elkaar op de hoogte te brengen van de stand van zaken mbt de show in Apeldoorn. En ook om contact te leggen tussen de verschillende speciaalclubs. Gebruikelijk is dat deze clubs van de NBvV zich op de show presenteren in gelijke stands. Maar aangezien ook samen hier het credo is, kijken de speciaalclubs van beide bonden hoe dat zou kunnen. Integratie op die show is eigenlijk het parool want met al die te verwachten vogels blijft er niet veel ruimte meer over.

Als deze nieuwsbrief verschijnt is een bijeenkomst met de keurmeesters van de ANBvV, die op Vogel komen keuren, ook al weer achter de rug. In Bennekom zijn de keurmeesters van de ANBvV bijgepraat over het keursysteem van de NBvV door collega-keurmeesters van de NBvV. ’s Middag hield Henk van der Wal een lezing met als thema: dierenwelzijn in relatie tot de keuring.

Na Vogel wordt vanuit de Werkgroep Keurmeesters een inventarisatie gemaakt hoe de beide keurmeester corpsen momenteel georganiseerd zijn waar het o.a. gaat om keurbevoegdheden en opleidingen. Tevens vindt tegelijkertijd een raadpleging plaats onder de keurmeesters van beide bonden over hoe zij de toekomst zien. Daarna zal de Werkgroep Keurmeesters een raamwerk presenteren van een nieuwe structuur die in de toekomst de opleidingen, bijscholing en keurbevoegdheden zal beschrijven. Voor de tussenliggende periode is afgesproken dat beide bonden de huidige keurbevoegdheden erkennen en respecteren.

  

Projectgroep

  

Aanjager van het samenwerkingstraject dat momenteel wordt gelopen is de projectgroep. Vrijwel maandelijks komt de club bijeen om zaken te regelen, op de agenda te krijgen of nieuwe initiatieven te nemen. Onder de projectgroep hangen 3 werkgroepen die speciale taken hebben. Ook in de laatste bijeenkomst zijn hier en daar wat puntjes op de i gezet zodat we van elkaar weten waar we staan. Helderheid voor alles en hierbij dan nog maar eens de aantekening dat de projectgroep geen besluiten neemt maar de beide besturen adviseert hoe bepaalde zaken aangepakt kunnen worden. In elk geval zal duidelijk zijn dat de leden van de projectgroep die “besluiten”ook naar de achterban zullen verdedigen. Soms is dat niet makkelijk. Gebaande paden zijn nu eenmaal moeilijk te verlaten en dat geldt voor beide partijen. Maar het lukt. Vooral omdat we als uitgangspunt steeds weer benadrukken dat we samen naar oplossingen moeten zoeken. Van echte grote problemen is tot nu toe niet gebleken. Natuurlijk constateren we regelmatig verschillen van inzicht maar waar zijn die niet? Met een gezamenlijk Nederlands Kampioenschap Vogel 2016 wordt in elk geval aangetoond dat het kan. 

In de laatste bijeenkomst is wel een heel belangrijk punt op tafel geweest nl. hoe we tot min of meer definitieve besluitvorming kunnen komen. De discussie mondde uit in een advies aan beide besturen om in mei 2016 op zowel het Bondscongres (ANBvV) en de Algemene Vergadering (NBvV) een korte notitie op tafel te leggen, die moet leiden tot een principe uitspraak om samen verder te gaan en zo mogelijk ook hoe. Het zal duidelijk zijn dat het traject zoals dat nu wordt gelopen niet eindeloos kan duren. Er moeten ook spijkers met koppen worden geslagen en dat zou in mei 2016 kunnen met een notitie op hoofdlijnen. Met de nadruk op hoofdlijnen want het is ondoenlijk om alles tot achter de komma te regelen. Als we op de diverse gebieden de hoofdlijnen aangeven en daarover besluiten, kan de uitwerking daarna in gezamenlijk overleg plaatsvinden. Besluiten in het komende voorjaar zou ook om een andere reden goed zijn. Immers als we besluiten om samen verder te gaan zal er een juridisch traject moeten worden gelopen, dat ook nog een half jaar in beslag neemt. Die regelgeving kunnen we niet vermijden. Al met al is het dan al een aardig lange weg. Wanneer er onverhoopt in mei 2016 geen besluitvorming zou plaatsvinden, betekent dit zo maar dat het hele traject minimaal een half jaar opschuift. Vanuit de Projectgroep wordt aangestuurd op een samengaan per 1 januari 2017. 

Op het gebied van keuren liggen nog wel wat voetangels en klemmen als het om de verdere toekomst gaat. Voorzichtig wordt daar al wel naar gekeken maar dat is voor na Apeldoorn al worden daarvoor nu al “denk” lijnen uitgezet. Ook de financiën moeten worden doorgelicht. Er zijn uiteraard afspraken gemaakt over de wijze waarop de kosten worden toegerekend voor het evenement in Apeldoorn. Maar verregaande samenwerking betekent ook dat de financiële positie van de beide bonden nader moet worden beschouwd. Ook hier is helderheid van toepassing. Een flinke klus voor de beide penningmeesters om dat inzicht te verschaffen.

 


Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV 1-9-2015 Nummer 4, 1 september 2015


Wie neemt de besluiten? Toen werd begonnen aan de gesprekken over een intensieve vorm van samenwerking tussen de beide bonden, was een van de eerste dingen die werd beetgepakt de communicatie naar de achterban. Een lastig punt omdat binnen de bonden dat op verschillende manieren wordt ingevuld. Bij de ANBvV gebeurt dat wat directer via site en het blad Vogelvreugd en bij de NBvV gaat dat wat meer getrapt. Als oplossing werd gekozen voor een nieuwsbrief die eenheid van tekst en publicatie kent. Dus bij beide bonden op dezelfde dag hetzelfde document naar buiten brengen. Dat is tot nu toe ook gebeurd, zij het dat er wat onduidelijkheid was over de publicatie van de beide logo’s. Dat is inmiddels ook opgelost en daarnaast heeft de ANBvV nu ook besloten om de nieuwsbrieven te gaan afdrukken in Vogelvreugd. De mensen die niet zo met een computer bezig zijn, worden daardoor beter bediend.
Met name dat laatste besluit is voortgekomen uit verzoeken van de achterban. Daarmee blijkt eens te meer dat het hanteren van een nieuwsbrief een schot in de roos is geweest. Er komen nl. reacties direct of indirect en uit verschillende daarvan maakt de Projectgroep op dat de besluitvorming in het proces niet helemaal duidelijk is. Daarom hier een poging om wat licht in de duisternis te werpen.
Als trekker van het samenwerkingsproject is door beide besturen een Projectgroep ingesteld met daarin 6 leden uit elke bond 3. Allen zijn bestuurslid van hun bond. De projectgroep heeft een tweeledige opdracht. Ten eerste om het mogelijk te maken dat al in januari 2016 één Nederlands Kampioenschap in Apeldoorn zal plaatsvinden en ten tweede te zorgen voor een rapportage, die t.z.t. via de beide besturen aan de diverse gremia binnen de bonden kan worden voorgelegd voor besluitvorming. De uiteindelijk bedoeling moet zijn om in het Bondscongres (ANBvV) en de Algemene Ledenvergadering (NBvV) dat besluitvormingstraject af te ronden.
Om dat te realiseren zijn er werkgroepen ingesteld die voorbereidende werkzaamheden uitvoeren teneinde te kunnen komen tot die genoemde eindrapportage. De besluitvorming via die weg zal wel duidelijk zijn zeker als hier nog eens wordt gesteld, dat de Projectgroep geen besluiten neemt maar die brengt naar de plaatsen, waar die besluiten binnen de organisatie van beide bonden genomen moeten worden. Dat laatste moet helder zijn ook al wordt in een nieuwsbrief soms wel eens wat kort door de bocht geformuleerd. Ten behoeve van de helderheid is dat namelijk ook wel eens nodig!
Maar duidelijk moet ook zijn dat sommige zaken niet kunnen wachten tot ze via de procedure van de eindrapportage worden goedgekeurd. Als het gaat om Vogel 2016 in Apeldoorn dan dient snel en efficiënt te worden gehandeld. Dan kan niet worden gewacht op besluitvorming via het formele traject. Reden waarom allerlei afspraken (besluiten) al worden gemaakt. Zo wordt naast Vogel 2016 ook gesproken van NK, zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop in Apeldoorn gekeurd en hoe ingeschreven gaat worden, hoe de zaal zal worden ingedeeld en hoe de speciaalclubs van beide bonden zich zouden kunnen presenteren. Die lijst met voorbeelden kan nog veel langer worden gemaakt maar iedereen zal begrijpen wat hier speelt en waarom dit zo gebeurt. De werkgroep neemt die besluiten en de verslagen worden goedgekeurd door de Projectgroep. Als het allemaal om simpele zaken gaat loopt het zo en mocht er twijfel zijn dan wordt overlegd met de besturen.
Dan nog even over het traject en de duur er van. Momenteel is sprake van een tweesporenbeleid. Het NK heeft qua inzet voorrang want dat willen we allemaal tot een succes maken. Daarnaast loopt het traject van de Projectgroep om alles op een rijtje te krijgen zodat een goede rapportage tot een heldere besluitvorming kan leiden. In mei 2016 moet dat op het Bondscongres (ANBvV) en de AV (NBvV) tot definitieve besluitvorming leiden. Is dat positief dan kan verder worden gegaan omdat dan de paperassenwinkel los komt. Twee organisaties verregaand laten samenwerken betekent ook ingrijpende wijzigingen, die niet zo maar kunnen worden uitgevoerd. Daar horen ook formele spelregels bij. De uitwerking kan eind 2016 zijn afgerond zodat per 1 januari 2017 de nieuwe situatie een feit kan zijn.
Keuring Of het nu gaat om een onderlinge wedstrijd bij de vereniging waar u lid van bent of over het NK, hart van de wedstrijd is altijd de keuring. Zo was het altijd, zo is het nu en zo zal het ook blijven. Omdat de wijze waarop gekeurd wordt bij beide bonden niet parallel loopt, zijn en worden er afspraken gemaakt over hoe dat allemaal moet bij Vogel 2016 (NK) in Apeldoorn. In feite is die aanpak vrijwel rond, alleen moeten de puntjes nog op de i worden gezet. Belangrijk is vooral hoe dat straks allemaal verloopt. Misschien blijken er haken en ogen uit voort te komen. Daarom ook zal na afloop goed worden gekeken naar het verloop zodat er lering uit kan worden getrokken. Als beide bonden verregaand gaan samenwerken zal dat ook consequenties hebben voor het totaal van de keuring en de mensen die daar direct bij betrokken zijn: de keurmeesters. Het is belangrijk dat er op den duur ook eenheid van keuring komt en ook een eenduidige aanpak vanuit en voor de keurmeesters. Dat laatste punt moet zeker alle aandacht krijgen maar het NK verdient voorlopig voorrang. Dat heeft prioriteit! Immers de ervaringen daar opgedaan kunnen dan mooi worden meegenomen in het volgende proces.


Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV Nummer 3, juli 2015 8-7-2015

Nieuwsbrief nr. 3 gaat vooral over Vogel 2016, de show in Apeldoorn waar beide bonden samen hun jaarlijkse bondsshow gaan houden en die geldt als nationaal kampioenschap.
Er is besloten gebruik te maken van het vraagprogramma, tentoonstellingsreglementen, keurbevoegdheden, keurtechniek en prijsindeling van de NBvV. Dit besluit is genomen omdat de NBvV een opgeschoond vraagprogramma heeft geïmplementeerd, waar ook de digitale inschrijfmethode voor Vogel 2016 op is aangepast. Leden van de ANBvV kunnen dit jaar net als de leden van de NBvV gebruik maken van deze inschrijfmodule. Speciaal voor hen wordt een helpdesk ingericht. Zie hiervoor ook de bondsbladen. De keurmeesters van NBvV en ANBvV zullen gezamenlijk actief zijn tijdens de keuring van Vogel 2016. Na vergelijking van het aantal vogels dat de afgelopen jaren is ingeschreven op de shows in Zutphen en Apeldoorn is besloten dat per 3 keurmeesters NBvV steeds 1 keurmeester ANBvV zal worden ingezet.
Nog deze zomer zullen de keurmeesters van beide bonden, die Vogel 2016 gaan keuren, worden geselecteerd. Tijdens een speciaal te houden technische dag zullen de geselecteerde keurmeesters elkaar treffen en worden ingelicht over het gebruik van het verkorte keursysteem voor de senior inzenders. De jeugdinzendingen worden van een volledig ingevulde keurbrief voorzien. Maar ook de manier waarop de prijstoekenning plaats zal vinden, zal aan de orde komen. Tijdens de keuring van Vogel 2016 zullen de keurmeesters van beide bonden ook daadwerkelijk samenwerken.
Wie in 2016 kampioen, zilver of brons haalt in een groep, is tijdens Vogel 2016 ook daadwerkelijk de Nederlandse winnaar van die prijs. Er worden geenspecifieke NBvV of ANBvV winnaars aangewezen. Na afloop van Vogel 2016 zal een gedegen evaluatie worden gehouden met als doel op basis van ervaring die is opgedaan, de verdere samenwerking uit te bouwen kijkend naar het volgende tentoonstellingsseizoen. De Parkietensociëteit, de Belangenbehartiging Europese Cultuurvogels, de Forpusclub en andere organisaties die deel uitmaakten van de bondsshow van de ANBvV zullen niet actief zijn tijdens Vogel 2016. Deze organisaties zijn hiervan inmiddels op de hoogte.
Bestuurlijke samenwerking De projectgroep heeft besluiten genomen t.a.v. het bestuur van de diverse geledingen. Zo is besloten dat in de zeer nabije toekomst het hoofdbestuur van de NBvV uitgebreid wordt met twee bestuurders van de ANBvV. Ook het NBvV KMV bestuur wordt aangevuld met een ANBvV bestuurder evenals de drie TC’s van de NBvV die ook worden aangevuld.
Speciaalclubs Beide organisaties kennen speciaalclubs, studieclubs ed. Na de zomervakantie wordt een Werkgroep Speciaalclubs opgericht.
De Projectgroep.

Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV 15-6-2015

Voortgang samenwerking Nu de leden van zowel de ANBvV als de NBvV met overweldigende meerderheid hun goedkeuring hebben gegeven aan beide besturen om een plan op te stellen dat moet leiden tot verregaande samenwerking en zo mogelijk integratie van beide organisaties, is met verve aan het karwei begonnen. Dat geldt met name voor de projectgroep die als trekker van het hele traject fungeert. Deze groep moet uiteindelijk komen tot de opstelling van een totaalplan dat vervolgens aan beide besturen zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Uiteraard kan van bestuurlijke zijde nog het nodige aan wijzigingen worden opgenomen. In feite fungeert de projectgroep dus als aangever voor de nieuwe structuur en heeft daarmee een belangrijke vinger in de pap. Vandaar dan ook dat beide besturen elk een drietal zetels hebben in de projectgroep.
Een aantal zaken is voor uitwerking voorbehouden aan de projectgroep. Daaronder o.a. belangrijke zaken als financiën en juridische aspecten die met een verregaande samenwerking kunnen samenhangen. Maar daarnaast is inmiddels ook een aantal werkgroepen ingesteld. Enerzijds bedoeld om met mensen die veel weten van bepaalde onderwerpen tot een gedegen uitwerking te komen, maar anderzijds ook bedoeld om meer mensen te betrekken bij de opstelling van het totaalplan. Inmiddels functioneert er al een werkgroep keurmeesters die allerlei zaken rond keuring onder de loupe zal nemen maar zich daar niet toe beperkt. Bij de opstelling van hun advies is wel enige haast geboden met het oog op de uitvoering van het besluit om één Bondsshow in januari 2016 in Apeldoorn te realiseren. Het is belangrijk om dan in elk geval volstrekte duidelijkheid over de keuring te hebben. Overigens is ook een aparte werkgroep ingesteld voor dit grootste evenement van beide bonden en ook deze werkgroep kent de nodige tijdsdruk.
Een andere werkgroep is die met het etiket organisatie. Deze groep kijkt vooral wat we allemaal samen zouden kunnen gaan doen en hoe dat er dan moet gaan uitzien. Het zal duidelijk zijn dat juist in deze werkgroep een veelheid van onderwerpen aan de orde zal komen die uiteenlopen van het uitgeven van ringen tot het beantwoorden van de vraag of er een gezamenlijk bondsblad moet komen. Belangrijk bij het samenstellen van de verschillende werkgroepen is in elk geval dat een goede verbinding bestaat met de projectgroep zodat geluiden vanuit werkgroepen goed door klinken in de projectgroep. Vandaar dat altijd twee leden van de projectgroep in een werkgroep zitten, elk afkomstig van een van de bonden. Daarnaast zitten er tenminste 2 leden van elke bond in die geacht worden een specifieke deskundigheid op een bepaald onderwerp te hebben. Gedacht kan worden aan bijv. ledenadministratie ed.
Nieuwsbrief nummer 3 zal eind augustus, begin september verschijnen.

Samenwerking NBvV en ANBvV 11-5-2015

Leden ANBvV en NBvV hechten goedkeuring aan onderzoek naar samenwerking
Het informele aftasten naar de mogelijkheid van een verregaande vorm van samenwerking en zo mogelijk integratie tussen de ANBvV en de NBvV heeft sinds zaterdag 9 mei een officiële status gekregen. Zowel het Bondscongres als de Algemene Vergadering van beide bonden hebben hun goedkeuring gehecht aan het voorstel van de besturen om de komende maanden het onderzoek heel concreet op de rails te zetten teneinde te komen tot officiële besluitvorming. Daarmee heeft de intentie om te komen tot concrete resultaten draagvlak gekregen in beide bonden die nu ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.
Het proces, dat onder verantwoordelijkheid van beide hoofdbesturen plaatsvindt, zal worden gecoördineerd door een projectgroep waarin bestuurders van beide bonden zitting hebben. In de projectgroep hebben zitting; namens de ABVvV, Rein Grefhorst, Onno Bijlsma en Anne Houtkooper en namens de NBvV, Klaas Snijder, Dirk Verburg en Ton Koenen. De instelling van diverse werkgroepen op basis van onderwerp(en) zal moeten leiden tot advisering over de haalbaarheid van tal van zaken die nader bekeken dienen te worden. Deze werkgroepen zullen advies per onderwerp uitbrengen aan de projectgroep, die vervolgens tot een eindadvies aan de beide hoofdbesturen zal komen. De verwachting is dat met het voltooien van het proces in elk geval een jaar gemoeid zal zijn.
Een eerste – en zeker niet onbelangrijk - resultaat is al geboekt. Beide bonden hebben de intentie uitgesproken om al in januari 2016 een gezamenlijke Bondsshow te organiseren in de Americahal in Apeldoorn. Twee werkgroepen gaan de uitvoerbaarheid onderzoeken, te weten; een werkgroep bestaande uit keurmeesters van beide bonden die moet onderzoeken wat er nodig is om de keurtechniek op elkaar aan te laten sluiten, en een werkgroep die de organisatorische aanpassingen rondom de bondsshow in kaart moet brengen. Beide werkgroepen gaan nog in mei van start.
Het hele samenwerkingsproces wordt zoveel mogelijk met de achterban van beide bonden gedeeld. We kiezen ervoor een gezamenlijke nieuwsbrief uit te geven die op dezelfde dag verstuurd wordt. Ook beraden we ons op een facebookpagina.
De projectgroep
Leden ANBvV en NBvV hechten goedkeuring aan onderzoek naar samenwerking
Het informele aftasten naar de mogelijkheid van een verregaande vorm van samenwerking en zo mogelijk integratie tussen de ANBvV en de NBvV heeft sinds zaterdag 9 mei een officiële status gekregen. Zowel het Bondscongres als de Algemene Vergadering van beide bonden hebben hun goedkeuring gehecht aan het voorstel van de besturen om de komende maanden het onderzoek heel concreet op de rails te zetten teneinde te komen tot officiële besluitvorming. Daarmee heeft de intentie om te komen tot concrete resultaten draagvlak gekregen in beide bonden die nu ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.
Het proces, dat onder verantwoordelijkheid van beide hoofdbesturen plaatsvindt, zal worden gecoördineerd door een projectgroep waarin bestuurders van beide bonden zitting hebben. In de projectgroep hebben zitting; namens de ABVvV, Rein Grefhorst, Onno Bijlsma en Anne Houtkooper en namens de NBvV, Klaas Snijder, Dirk Verburg en Ton Koenen. De instelling van diverse werkgroepen op basis van onderwerp(en) zal moeten leiden tot advisering over de haalbaarheid van tal van zaken die nader bekeken dienen te worden. Deze werkgroepen zullen advies per onderwerp uitbrengen aan de projectgroep, die vervolgens tot een eindadvies aan de beide hoofdbesturen zal komen. De verwachting is dat met het voltooien van het proces in elk geval een jaar gemoeid zal zijn.
Een eerste – en zeker niet onbelangrijk - resultaat is al geboekt. Beide bonden hebben de intentie uitgesproken om al in januari 2016 een gezamenlijke Bondsshow te organiseren in de Americahal in Apeldoorn. Twee werkgroepen gaan de uitvoerbaarheid onderzoeken, te weten; een werkgroep bestaande uit keurmeesters van beide bonden die moet onderzoeken wat er nodig is om de keurtechniek op elkaar aan te laten sluiten, en een werkgroep die de organisatorische aanpassingen rondom de bondsshow in kaart moet brengen. Beide werkgroepen gaan nog in mei van start.
Het hele samenwerkingsproces wordt zoveel mogelijk met de achterban van beide bonden gedeeld. We kiezen ervoor een gezamenlijke nieuwsbrief uit te geven die op dezelfde dag verstuurd wordt. Ook beraden we ons op een facebookpagina.
De projectgroep